Защита на личните данни

Настоящата  политика за поверителност има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-долу само „Регламент 2016/679“, да Ви информира за извършваните от "Скайпринт 04" ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

1. Данни за администратора и за контакт с него.

"Скайпринт 04" ЕООД е търговско дружество, което е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

"Скайпринт 04" ЕООД е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на търговската му дейност, като седалището и адресът на управление на "Скайпринт 04" ЕООД е: гр. София 1715, жк Младост-4 бл. 455, на който адрес може да изпращате по пощата заявления до "Скайпринт 04" като администратор на данни или лично да подадете заявленията си в офиса на"Скайпринт 04" ЕООД на адрес: гр. София, книжна борса Болид, бул „Искърско шосе 19, ет 2.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: skyprint@abv.bg или на телефон: +359 885 67 48 84.

2. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

"Скайпринт 04" ЕООД е търговско дружество, чийто основен предмет на дейност е книгоиздаване и разпространение. При осъществяване на търговската си дейност "Скайпринт 04" ЕООД спазва изискванията на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и законодателството на Р България.

"Скайпринт 04" ЕООД спазва най-високи нива на поверителност на личните данни и обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

  • водене на регистър „персонал – щатен и извънщатен“;
  • водене на регистър „доставчици и клиенти“;
  • и при изпълнение на други функции, определени от закона.

При упражняване на търговската си дейност "Скайпринт 04" ЕООД обработва лични данни на работници/служители, на доставчици, клиенти и други лица на основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „а“, „б“ и „в“ от Регламент 2016/679. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала и финансово-счетоводната отчетност, "Скайпринт 04" ЕООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламент 2016/679 на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата, счетоводни и разплащателни данни, данни за транзакциите.

Когато "Скайпринт 04" ЕООД обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на личните данни се извършва за конкретните и точно определени цели, само когато има законово основание за това, като данните се обработват обективно, законосъобразно,  добросъвестно и по прозрачен начин, и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

3. Категории получатели на данни извън "Скайпринт 04" ЕООД.

"Скайпринт 04" ЕООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

3.1. Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.);

3.2. Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

4. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на лични данни "Скайпринт 04" ЕООД обработва данните за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения.

5. Права на физическите лица-субекти на данни и как могат да ги упражнят.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

- Право на достъп до притежаваната информация, което може да упражните по всяко време;

- Право на коригиране или допълване на неточни или непълни данни;

- Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

- Право на ограничаване на обработването доколкото са спазени законовите изисквания да ограничите обработката на данните си;

- Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

- Право на възражение срещу обработката на данни, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

- Право на оттегляне на съгласието. В случай, че сте се съгласили с обработването на личните Ви данни, имате право да оттеглите това съгласие с незабавно действие. Законосъобразността на обработката на данните Ви преди оттеглянето на съгласието остава непроменена.

Горните права може да упражните чрез отправено заявление до "Скайпринт 04" ЕООД (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Заявлението следва да бъде подписано и изпратено на адреса за кореспонденция на "Скайпринт 04" ЕООД.

6. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до надзорния орган Комисията за защита на личните данни - гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

7. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

"Скайпринт 04" ЕООД не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

8. Въведени от "Скайпринт 04" ЕООД мерки за защита на личните данни.

С Инструкция за мерките за обработване и защита на личните данни от дружеството-администратор на лични данни "Скайпринт 04" ЕООД, приета с Решение на едноличния собственик на капитала на "Скайпринт 04" ЕООД, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните от дружеството лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Допълнителна информация за мерките за обработване и защита на личните данни в "Скайпринт 04" ЕООД съгласно инструкцията, може да получите от лицето, отговорно за събирането, обработването, съхранението и защитата на личните данни на "Скайпринт 04" ЕООД, като отправите запитване на електронен адрес: skyprint@abv.bg.

9. Данни за контакт с лицето-служител на "Скайпринт 04" ЕООД, отговорно за събирането, обработването, съхранението и защитата на личните данни.

В случай, че имате някакви забележки, въпроси, притеснения или оплакване по отношение на събирането и използването на личните Ви данни от "Скайпринт 04" ЕООД, моля, не се колебайте да се свържете с лицето, отговорно за събирането, обработването, съхранението и защитата на личните данни на телефон за връзка: +359 885 67 48 84 или на електронен адрес: skyprint@abv.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

10. Промени в мерките за защита на личните данни

"Скайпринт 04" ЕООД си запазваме правото да изменя мерките за сигурност и защита на личните данни, ако това се налага поради техническо развитие. В такива случаи ще изменим съответно настоящата политика за поверителност на личните данни.


Продуктът е добавен успешно към сравнението на продукти!